بامدادسیاه طراحی کنید:


طراحی میوه جلسه96/7/19

  


طرح پرنده جلسه 96/7/26

جلسه96/7/30تمرین سایه زدن:


طرح جلسه96/8/7

جلسه96/8/21 کلاس خوشنویسی:

جلسه96/9/1طرح پرتقال

جلسه96/9/5سه سرخط سه صفحه باخودکارمخصوص
سه سطرپایین روی کاغذپوستی باخودکارمخصوص کپی شود:

جلسه96/9/8 خوشنویسی

جلسه96/9/12 طراحی سه کوزه 

جلسه96/9/19 خوشنویسی
دوسطرپایین هرکدام یک صفحه
ازمتن زیر2بارخوشنویسی کنید:

جلسه96/10/24 بامدادطراحی کنید:

جلسه96/10/27 برابرسطح بندی هاخوشنویسی کنید

باتوجه به سطح بندی هاخوشنویسی کنید(درجلسه96/11/1)

جلسه96/11/8طراحی کنید:

جلسه 96/11/8خوشنویسی:


جلسه96/11/18باخودکارمخصوص تحریرکنید:

جلسه96/11/25باخودکارمخصوص باتوجه به سطح بندی هاتحریرکنید:

جلسه96/12/2 تحریرکنید:

جلسه96/12/6
سرمشق زیرراتحریرنمایید:

جلسه 96/12/17براساس سطح بندی هاتحریرنمایید