طراحی هاوخوشنویسی های نمونه هنرجویان جهت تشویق عزیزان دراین وبگاه گذاشته خواهندشد.


محمدعلی محب راد کلاس هشتم 802

ابوالفضل دهقان کلاس هفتم701

ابوالفضل رنجی کلاس هفتم701


جناب آقای هاشم اساسه کلاس نهم 901


جناب آقای محمدعلی آسیبی کلاس نهم901