شرایط سطح بندی کلاس:

1-کلاس خوشنویسی درحقیقت به 4سطح تقسیم بندی می شود

-سطح طلایی(1)

-سطح سبز(2)

-سطح زرد(3)

-سطح قرمز(4)

تعریف سطح ها:

سطح قرمز:به پایین ترین سطح اطلاق می شودکه دانش آموزازنظرخط تحریری وخوشنویسی ضعیف ودرمرحله مقدماتی آموزش حروف وکلمات است.(4)

سطح زرد:دانش آموزانی که آموزش مقدماتی راکم وبیش یادگرفتندودوست دارندادامه دهند.(3)

سطح سبز:این سطح یکی ازبهترین سطح هاست که دانش آموزمسلط به مرحله مقدماتی وتمام حروف رافراگرفته است بطوری که ترکیب درجمله ومرحله تکمیلی رافرامی گیرد.(2)

سطح طلایی: دانش آموزانی که به این مرحله برسندعلاوه برتسلط برآموزش های مقدماتی وتکمیلی شروع به تمرینات تخصصی می کنندکه معمولا افرادعلاقمندبه هنرباارزش وفاخرخوشنویسی هستند.این افرادتوسط دبیرهنربه صورت خصوصی آموزش خواهنددید.(1)

توجــــــــــــــــــه:

الف: تعیین سطح براساس آزمون های هردوماه یکبارمشخص می گرددکه جمع نمره هرآزمون20نمره می باشد. 

ب:نمرات زیر10 سطح قرمز،بین10تا15سطح زرد،بین15تا18سطح سبزونمرات18تا20حتی بهتراز20سطح طلایی خواهندشد.

ج:تغییرسطح به بالا 2نمره مثبت به نمره آزمون اضافه می شود که جزوپیشرفت دریادگیری به حساب می آیدودرغیراین صورت پس رفت ونمره 2- درج وبراساس بند«ب»به سطح پایین تر تنزل خواهندکرد.وشایان ذکراست نمره بدست آمده تنهاوتنهادریک سطح جابه جامی شودمگردرنمره آزمون پیشرفت داشته باشندحتی ارتقابه دویاچندسطح بالاتر.

د:ماندن درهرسطح فقط مهلت دوماه است ماندن بیشترازاین مدت یک نمره منفی ازنمره آزمون کسرخواهدشد.

ه:تنهاپیشرفت درسطح سبزبه طلایی علاوه برهنرجوی نمونه ومعرفی درسایت 3نمره درج دردفترنمره کلاسی خواهدداشت.

و:تمرینات هرسطح متفاوت است وبه کیفیت درتمرین بیشتربهاداده شده است:

1-سطح قرمز:سرمشق داده شده رادر7سطرتحریرخواهدکردوغلط گیری خواهدشد.

2-سطح زرد:سرمشق داده شده رادر5سطرتحریرخواهدکردوغلط گیری خواهدشد.

3-سطح سبز:سرمشق داده شده رادر3سطرتحریرخواهدکردوغلط گیری خواهدشد.

4-سطح طلایی:سرمشق داده شده رادریک سطرتحریرخواهدکردوغلط گیری خواهدشد.

ی:عملکرکلاسی 1نمره داردکه مستقیم به نمره آزمون اضافه یاکم می شود.


طریقه شناسایی سطح علاوه برثبت دردفترسطح بندی کلاس توسط استادهنربادایره های رنگی روی هردفترخوشنویسی دانش آموزمشخص می گردد.


وظایف نماینده کلاس دراین طرح:

نماینده کلاس که براساس انتخاب ازطرف مدرسه یامنتخب دانش آموزان کلاس است قبل ازحضوراستادهنردرکلاس تمامی دفترهای دانش آموزان رافقط ازلحاظ انجام دادن تکلیف بررسی می کندواسامی دانش آموزانی که انجام تکلیف نکرده اندرابه استادهنرداده تایک نمره منفی ثبت دفترنمره کلاس نمایدکه درپایان مهلت دوماهه تعیین سطح بندی مجدد کلاس،نمرات داده شده جزوعملکرددانش آموز لحاظ خواهدگردید.(توضیح بند«ی»)

درنهایت هدف پیشرفت وحرکت به جلودرآموزش خط تحریری وخوشنویسی می باشد.