طرح هایی که داخل کلاس آموزش داده می شونددراین پست گذاشته خواهندشد:

1- طراحی هادراندازه کاغذa0 می باشندکه بعدازکامل شدن به قیدقرعه به یکی ازهنرجویان داده می شود

2- ازکل کلاس بابچه هایک عکس به عنوان عکس یادگاری گرفته می شود.

3- پای طرح ها باامضای همه هنرجویان همکلاسی به عنوان یادگاری باتاریخ ثبت می شوندوبه فردبرنده قرعه کشی داده می شود.


جلسه 96/9/12 طرح پرتقال طراحی بامدادسیاه

      

جلسه 96/9/12 اهدای طرح به آقای پورجمال کلاس801

  

بچه های کلاس801


جلسه 96/9/14 طرح گل طراحی بامدادسیاه

        

جلسه 96/9/14 اهدای طرح به آقای علیرضاشیخی کلاس701

بچه های کلاس701


جلسه96/9/28 طراحی گل رز کلاس901

       

جلسه 96/9/28 اهدای طرح به آقای هاشم براتی کلاس901

دانش آموزان کلاس هنر901


جلسه طراحی96/10/26 طرح سه کوزه

      

جلسه96/10/26 اهدای طرح به آقای ابوالفضل حمامچی

دانش آموزان کلاس802


جلسه96/10/26 اهدای طرح به آقای ابوالفضل ایوانی کلاس 901


جلسه 96/10/26 اهدای طرح موز

جلسه96/10/26 اهدای طرح موز به آقای مهدی فرهادی کلاس701


درحال تکمیل....