بامدادسیاه طراحی کنید:


طراحی سه بعدی تخته پاکن جلسه اول96/7/16

طرح تمرین سایه وروشن روی برگ جلسه96/7/25جلسه96/8/2 تمرین کشیدن طرح وسایه زدن


جلسه96/8/23سرخط خوشنویسی

جلسه96/8/30طرح گل باسایه


جلسه96/9/7خط تحریری باخودکارمخصوص

سه سطر پایین روی کاغذپوستی باخودکارمخصوص کپی شود:


جلسه96/9/14 تمرین سایه زدن


جلسه96/9/21 ازصفحه درس دوم کامل باخودکارخوشنویسی کنید:

سطرزیررایک صفحه باخط خودکارمخصوص تحریرنمایید:


باتوجه به سطح بندی هاخوشنویسی کنید(درجلسه96/11/1)


جلسه96/11/8طراحی کنید:

جلسه96/11/25باخودکارمخصوص باتوجه به سطح بندی هاتحریرکنید

جلسه96/12/8 تحریرکنید: