بامدادسیاه طراجی کنید:


طراحی گل تمرین سایه زدن بامداد96/7/25

جلسه96/8/2 تمرین طراحی بادست آزاد


جلسه96/8/23 کلاس خوشنویسی:

جلسه96/8/30طرح گل رز

جلسه96/9/8خوشنویسی
سه سطرپایین روی ورق پوستی یاکالک کپی کنید

جلسه96/9/14 طراحی گل رز

جلسه96/9/21خوشنویسی کنیددوسطردوصفحه
صفحه زیردرس دوم رادوبارکامل تحریرنمایید:

جلسه96/11/3 باتوجه به سطح بندی تحریرکنید:


جلسه96/11/15 باخودکارمخصوص خوشنویسی کنید:

جلسه96/11/21باخودکارمخصوص باتوجه به سطح بندی هاتحریرکنید:

جلسه96/12/6
سرمشق زیرراتحریرنمایید: