راهنمای استفاده ازدفترتمرین مخصوص خط تحریری

باتوجه به ضرورت خط درزندگی بشرواهمیت روزافزون خوشنویسی برآن شدیم جهت تسهیل درآموزش این هنردفتری ویژه ومبتکرانه تولیدنماییم که راهنمای استفاده ازآن به شرح ذیل درقالب چندنکته به عرض می رسانیم:

1-دفترتمرین مخصوص خط تحریری ویژه خط نستعلیق در40صفحه خط کشی شده بارعایت نقطه گذاری درآموزش این خط تهیه شده است.

2-مانندنمونه عکس پایین خودکارمخصوص این دفترازضخامت1/2میلیمترتا1/6میلیمتر که درنهایت به اختیارشخص آموزش دهنده می باشد.

3-درتصویرذیل درباره خط های راهنمای نگارش حروف وخط کرسی درصفحات داخلی دفترمشخص شده است:

4-درپایان هرصفحه که هنرجویان تمرین خودرابه پاین برسانندجدولی طبق تصویرذیل داده شده که توسط استادمی تواندنظرات خودرا چه بصورت نمره ای وچه بصورت کیفی بدهد.وهدف ازابتکارتولیداین دفتردراین قسمت بسیاربارزوپراهمیت شده است.

جدول ارزیابی از9قسمت ارزش یابی درست شده است هرستون نمره مخصوص به خودرراداردکه استاددرتصحیح هرصفحه می توانداقدام کندویادرهرردیف ازهرستون بصورت کیفی تیک نظرخودرادرچهرسطح 1تا4بزند.مهمترین مشخصه این دفترتشخیص ضعف وقوت آموزش گیرنده توسط استادوبرای آموزش دهنده میزان سطح یادگیری فردآموزش دیده درهرجلسه وحتی درپایان آموزش لحاظ میگرددتاچگونگی آموزش توسط استادخوشنویس سطح بندی وقابل برنامه ریزی باشد.

نمونه تحریرخط نستعلیق روی دفترمخصوص

 

 

 

درستون ارزیابی نهایی استادمی تواندبصورت کیفی تیک صفحه کارشده توسط هنرجورابزندیانمره رادرداخل کادرهای انتهایی جدول بنویسد.درسطح بندی بصورت کیفی ونمره ای یعنی هردوباهم ، نمره گرفته شده ، سطح کیفی مربوطه مشخص را می کند.(جهت سهولت زیرعنوان کیفی هرسطح نمرات زده شده اند.)


درپایان ازنظرات،انتقادات وپیشنهادات شما جهت رفع مشکلات و...درچاپ های بعدی استقبال می کنیم.

تهیه دفترازقسمت مرکزخریدسمت راست بالازیرعنوان سایت می توانیدسفارش دهید.