آزمون یک:دیماه96 خوشنویسی

کلاس هفتم


کلاس هشتم


کلاس نهم


پاسخ سئوالات آزمون یک (سه کلاس)


آزمون یک طراحی بامدادسیاه

صفحه مخصوص طراحی

برگزاری آزمون یک طراحی96/11/28

      


آزمون ویژه کلاس های هشتم ونهم

برگه جدول نمره


آزمون های خوشنویسی شماره2 اسفندماه96تعیین سطح


سطح قرمز


سطح زرد


سطح سبز


آزمون شماره3خوشنویسی پایان اردیبهشت ماه خواهدبود.


صفحه ویژه خط کرسی تحریری


ارزیابی(1)


ارزیابی(2)          درحال تکمیل...