هرجلسه 3تا4سطرداده شده رابوسیله کاغذپوستی باخودکارمخصوص بنویسید.


چندنکته:

1-بایدابتدامتن داده شده دانلودوپرینت کنید.

2-کاغذپوستی روی متن قراردهیدوبدون جابجاشدن شروع به نوشتن نمایید.

3-استفاده ازخودکارمخصوص خط تحریری(1.6میلیمتر)

4-درقسمت هایی که حروف باکل عرض قلم نوشته شده شمابایدفشاربیشتری به خودکارواردنمایید.


جلسه960821 قسمت اولجلسه96/9/5 قسمت دوم